четверг, 16 августа 2012 г.

Конспект Уроку Оновлено

або поурочний план.
Український Педагогічний Словник. Автор: Семен Гончаренко, видавництво: "Либідь", Київ, 1997 рік пропонує наступне визначення:
Конспект (від лат. conspectus - огляд) - короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо. Конспект складається з плану, стисло викладених основних положень, фактів і прикладів.


Наказ МОН № 240 від 23.06.2000 - Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, у якому чітко зазначено, що:

Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах. На основі календарних вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно.
Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо.
Плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій тощо складаються на період, визначений педагогічним колективом, в довільній формі і узгоджується з заступником директора з навчально-виховної роботи.
Планування роботи у загальноосвітньому навчальному закладі не виключають право керівників, педагогічного колективу на творчістьрізноваріантність у виборі форм і структури планів. Вони повинні бути стислими, конкретними, лаконічними, передбачати заходи, які обов'язково мають бути виконаними і які можна контролювати. Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі регламентується розкладом уроків та позакласних занять на півріччя, які мають забезпечити рівномірне навантаження учнів та раціональну організацію праці педагогічного колективу.
У 9 - 11 (12) класах необхідно практикувати здвоєні уроки з предметів, у процесі викладання яких проводяться лекції, семінарські заняття, заліки, лабораторні і практичні роботи.
Факультативні заняття, роботу гуртків, секцій, позакласні заходи тощо слід планувати у дні з найменшою кількістю уроків з обов'язковою перервою після основних занять.Розроблено єдині вимоги щодо ведення шкільної документації з іноземних мов:
План-конспект уроку може бути стислим і розгорнутим. На початку конспекту вказується дата проведення уроку, його порядковий номер, группа/ класс учнів, тема, підтема, цілі, а потім послідовно викладається хід уроку у вигляді сценарію: вступ, основна частина та заключна частина.
Учитель-початківець повинен складати розгорнутий план-конспект уроку, в якому має бути розроблений хід уроку іноземною мовою, точні формулювання правил та завдань, зразки виконання вправ.
Зразок оформлення плану-конспекту уроку
Урок №____________Клас____________ Дата__________
Тип уроку ________________________________________
Тема уроку _______________________________________
Підтема __________________________________________
Мета _____________________________________________
Засоби навчання ___________________________________
Хід уроку
Схематичний план уроку
Початок уроку – 5 хв.
1. Організація классу – 2хв.
2. Мовленнєва/фонетична зарядка (введення в комунікативну ситуацію) - 3хв.
Основна частина уроку – 35 хв.
Робота з розвитку чотирьох мовленнєвих компетенцій – 35 хв.
(аудіювання, читання, говоріння, письмо)
3.
4.
5.
6.

Заключна частина уроку – 5 хв. 

7. Повідомлення домашнього завдання – 2 хв.
8. Оцінювання учнів – 2 хв.
9. Підсумки уроку – 1 хв.
Джерело: Закарпатський інститут післядипломної освіти

На сайті управління освіти Хмельницької міської ради розміщено матеріал "На допомогу вчителю" згідно якому
Основними критеріями класифікації уроків ІМ є цілі уроків та ступінь сформованості навичок і вмінь. На цей час в методиці узвичаєно поділ уроків на два основних типи. 
Перший тип - уроки, що спрямовані на формування мовленнєвих навичок користування мовним матеріалом. На таких уроках має місце ознайомлення з новим мовним матеріалом та тренування з метою його використання в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Проте тут може мати місце і практика на основі засвоєного матеріалу.
Другий тип - це уроки, що спрямовані на розвиток мовленнєвих умінь. На уроках цього типу переважає практика в мовленнєвій діяльності. Однак їй може передувати певна кількість тренувальних вправ, котрі готують до неї.
Безумовно, описані типи уроків не виступають в абсолютно чистому вигляді. Уроки ІМ об’єднуються спільними рисами, проте реалізуються вони в різних варіантах, формуючись у різні види уроків в залежності від характеру навчальної діяльності.

Тобто мета уроку визначає його тип. Типи уроку.
Останнім часом набувають популярності інтегровані уроки, а саме бінарні, які поєднують одночасне викладення 2-х навчальних предметів. Детальніше - слайд № 10.
Стаття для ознайомлення: Сучасний урок: основні вимоги щодо підготовки та проведення.

Актуальне питання: Чи потрібно вести конспект? У якій формі?

Юридична консультація Видавництва "Шкільний світ" надає наступну відповідь:
Потрібно уточнити, про які конспекти йдеться — конспект викладача або учня; однак в обох випадках відповідно до різних статей нормативних документів вони підлягають зберіганню протягом навчального року.
Так, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту загальної середньої освіти складаються базові навчальні плани. До базових навчальних планів входять інваріантна і варіативна складові частини змісту початкової освіти.
Інваріантна складова частина змісту формується на державному рівні і є обов’язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності. Зміст інваріантної складової частини подано через освітні галузі, сукупність яких необхідна і достатня для загальноосвітньої підготовки учнів молодшого шкільного віку. Вилучення з інваріантної складової частини будь-якої з освітніх галузей порушує цілісність загальноосвітньої підготовки на рівні початкової освіти і наступність основної школи.
В інваріантній складовій частині Базового навчального плану визначено мінімально необхідну кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі.
Варіативна складова частина Базового навчального плану формується навчальним закладом самостійно з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб учня. У початкових класах варіативна складова частина включає години, які можна використати додатково на вивчення освітніх галузей, індивідуальні консультації та групові заняття з учнями.
Навчальне навантаження учнів складається з годин інваріантної і варіативної складових частин і не може перевищувати гранично допустимого тижневого навантаження учнів, установленого Базовим навчальним планом на підставі санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу. Конспект є документом, який підтверджує саме додержання викладання існуючих предметів зазначеним вимогам. Конспекти підлягають зберіганню протягом навчального року.
Безпосередньо це не визначено конкретною нормою, але випливає із вищезазначених нормативних актів.
Джерела:
  • Закон України «Про загальну середню освіту».
  • Державний стандарт загальної середньої освіти.

Юридична консультація освітнього порталу відповідає:
Одним із завдань системи шкільного контролю є вивчення рівня підготовки вчителів, їх майстерності, а також аналізу їх діяльності і прийняття потрібних заходів. Для цього використовуються попередній контроль, що включає в себе перегляд планів, матеріалів, підготовлених для проведення уроку, проводяться бесіди про методи і форми пояснення, закріплення, прийоми самостійної роботи.

Педагогічні працівники закладу мають право самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів, що передбачено "Положенням про загальноосвітній навчальний заклад".

Відповідно до "Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів" календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах. На основі календарних планів вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно.

Заступник директора з навчально-виховної роботи відповідно до своїх посадових обов’язків (Посадова інструкція заступника директора з навчально-виховної роботи) керує складанням тематичних планів учителів, затверджує їх, систематично контролює складання поурочних планів і дає вказівки про якість цих планів, учить планувати навчальний процес. Тобто вимога відповідальної особи щодо перевірки поурочних планів є цілком правомірна, з іншого боку прямого обов`язку звіряти ці плани у законодавстві не закріплено.

Плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій тощо складаються на період, визначений педагогічним колективом, в довільній формі і узгоджується з заступником директора з навчально-виховної роботи.

Планування роботи у загальноосвітньому навчальному закладі не виключають право керівників педагогічного колективу на творчість, різноваріантність у виборі форм і структури планів. Вони повинні бути стислими, конкретними, лаконічними, передбачати заходи, які обов'язково мають бути виконаними і які можна контролювати.

Отже, поурочний план є обов'язковим документом, без наявності якого керівництво школи має право не допустити вчителя до проведення уроку. Поурочний план за формою може бути довільним, але має відбивати мету уроку, його структуру, методи, організаційні форми і засоби, які використовуватимуться на уроці, необхідний навчальний матеріал, педагогічні програмні засоби, домашнє завдання.


Стосовно того чи мають право працівники відділу освіти брати на перевірку Ваші поурочні плани, то вони вправі ознайомлюватись з усією документацією, що стосується навчального процесу при перевірці навчального закладу, так як відповідно до ЗУ "Про освіту" від 23.05.1991р. Міністерство освіти України є центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти, а його Міністерства і відомства, яким підпорядковані навчальні заклади, разом з Міністерством освіти України беруть участь у здійсненні державної політики в галузі освіти, здійснюють контрольні функції по дотриманню вимог щодо якості освіти, забезпечують зв'язок із навчальними закладами.


Юридична консультація Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України відповідає стисло:
Посадові обов'язки працівника, у тому числі і щодо ведення конспектів, визначаються його посадовою інструкцією, Правилами внутрішнього розпорядку, наказами роботодавця.

На запитання Чи повинен директор чи заступник директора попереджати вчителя про відвідування уроку? Якщо так, то зазделегідь чи перед уроком? на цьому ж сайті надається наступна відповідь:
Адміністрація ЗНЗ не зобов'язана попереджати працівника про здійснення контролю за виконання ним посадових обов'язків, у тому числі і під час проведення уроку, якщо інше не визначено правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, іншими документами закладу.

Висновок:
Положення про поурочний план або конспект уроку затвердженого МОН України немає. Усі інші носять характер рекомендаційний.
Чотири роки назад я зверталася з питанням щодо відвідування уроків адміністрацією школи до МОН України, мені було надіслано листа, у якому зазначено:
На основі річного плану роботи школи на початку навчального року складається графік внутрішкільного контролю, в якому визначається терміни і види контролю за станом планування вчителями та класними керівниками, веденням шкільної документації, станом викладання навчальних предметів, самоосвітньої діяльності вчителів тощо.
Одним із видів внутрішкільного контролю адміністрації навчального закладу - є відвідування уроків вчителя, про яке його зазделегідь попереджають. Аналіз уроку, висновки та рекомендації відображаються в Книзі обліку наслідків внутрішкільного контролю.

Шановні колеги, навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. План роботи затверджується радою навчального закладу. Адміністрація школи повинна ознайомити колектив з його змістом. Форму та вид поурочного плану, його зміст визначаєте саме Ви, якщо інше не регламентовано документацією Вашого навчального закладу.


Оновлено. 
2012-2013 навчальний рік і нам повідомили, що збирається нас відвідати міністерська перевірка. Вчителів нашої кафедри зібрали і повідомили, що без відома адміністрації жоден перевіряючий не може зайти до вчителя на урок. Конспект уроку повинен бути на даний урок. Тобто на урок Ви йдете з конспектом, але після уроку у Вас його може і не бути.Один з досвідчених вчителів порадив зробити конспект уроку у вигляді шаблону, де включені необхідні моменти уроку: тема, мета, обладнання, вступ, основна частина та заключна. Наповнити його різними типами завдань відповідно до Вашого предмету, а перед самим уроком додавати номери вправ.

Знайшла ще один форум, де активно дискутують про права вчителя.

Хмельницький обласний інститут післядипломної освіти розмістив інформацію про посібник "Поради освітянам з правових питань".

Але найбільше турбуються про юридичну обізнаність вчителів у Львові, де ГО "Самопоміч" за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження" реалізує проект "Правові поради для освітян".

Також за правовою консультацією можна звернутися за телефонами 096-9572587 та 099-2750240, або надіслати запитання на cga@lawngo.net Джерело

Чим більше ми знаємо свої права, тим більше впевнені у собі і цьому ж навчаємо наших дітей.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...